ALVverg.jpg

Elk jaar in maart is er een Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens deze vergadering wordt er teruggekeken op het afgelopen jaar.
Mededelingen en ingekomen stukken worden behandeld en de ontwikkelingen in pensioenland komen aan de orde.
De secretaris en penningmeester doen verslag en de bestuursverkiezing vindt plaats. Ook wordt de contributie vastgesteld.

De zittende kascommissie controleert voor de ALV de boeken en de kascommissie wordt opnieuw benoemd.
Voor 2019 bestaat de kascommissie uit: Dhr. H. Hollander en Mw. P. van Uden en reserve is Dhr. J. Keijzers.

Voor 2019 bedraagt de contributie € 15,00 per persoon per jaar. Voor 2020 is de contributie vastgesteld op € 20,00.
Opzegging dient vóór 1 december 2019 schriftelijk of per mail gestuurd te worden aan de secretaris.
In december krijgt u het betalingsverzoek toegestuurd.

Ons rekeningnummer is IBAN: NL12 INGB 000 268 2727 t.n.v. Vereniging Gepensioneerden Philips Oss te Schaijk.